Taal

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden Ovec B.V.

Algemeen
Artikel 1
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Ovec B.V.
(hierna: “Frustr8tor”) sluit met een wederpartij alsmede op alle offertes die Frustr8tor uitbrengt.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze door Frustr8tor schriftelijk worden aanvaard.

Offertes
Artikel 2
2.1 De door Frustr8tor gemaakte offertes gelden als een uitnodiging tot het doen van onderhandelingen. De door Frustr8tor gemaakte offertes zijn derhalve vrijblijvend en gelden niet als een onherroepelijk aanbod, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2 Indien de wederpartij akkoord gaat met een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel geldt het akkoord van de wederpartij als een aanbod als bedoeld in artikel 6:217 e.v. BW. Door Frustr8tor dient dit aanbod van de wederpartij nog te worden aanvaard. Indien Frustr8tor het aanbod van de wederpartij niet aanvaardt, komt geen overeenkomst tot stand.
2.3 Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
2.4 Frustr8tor is niet gehouden aan haar verplichtingen uit hoofde van een gesloten overeenkomst indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt. Indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt heeft
Frustr8tor wel het recht de overeenkomst uit te voeren zoals partijen hebben bedoeld overeen te komen, zulks ter uitsluitende beoordeling van Frustr8tor.

Prijsverhoging
Artikel 3
3.1 Indien meer dan 3 maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van een overeenkomst en de aflevering van hetgeen is overeengekomen en in die periode één of meerdere van de kostprijsfactoren van Frustr8tor, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vrachtkosten en invoerrechten, dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs van Frustr8tor met meer dan 5% is gestegen, dan is Frustr8tor gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen. In geval van discussie over de stijging van één of meerdere van de kostprijsfactoren, is de administratie van Frustr8tor leidend.

Overmacht
Artikel 4
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Frustr8tor haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Frustr8tor en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Frustr8tor gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Frustr8tor kunnen worden toegerekend. In geval van overmacht is Frustr8tor ontslaan uit haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst en jegens de wederpartij niet schadeplichtig.
4.2 In ieder geval, doch niet uisluitend gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:
- natuurrampen;
- oorlogen;
- internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
- maatregelen van binnen- of buitenlandse overheden;
- stakingen, blokkades en bedrijfsstoornissen;
- elektriciteitsstoringen en brand;
- export- en importverboden en belemmeringen;
- het verloren gaan van de af te leveren zaken, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend tijdens het vervoer daarvan.

Afroeporders
Artikel 5
5.1 Indien tussen Frustr8tor en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen, zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden. De wederpartij blijft in ieder geval verplicht hetgeen is overeengekomen af te nemen.

Annuleringen
Artikel 6
6.1 Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Frustr8tor kan een overeenkomst door de wederpartij worden geannuleerd.
6.2 Indien op grond van lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan, is de wederpartij aan Frustr8tor verschuldigd alle door Frustr8tor gemaakte kosten alsmede de door Frustr8tor gederfde winst.

Levering
Artikel 7
7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken in Nederland, franco wederpartij, aan één adres, met dien verstande dat de kosten van vervoer en verzekering voor rekening van de wederpartij komen indien een overeenkomst een bedrag van € 500,- niet te boven gaat, en indien de levering niet in Nederland plaatsvindt. Het minimum orderbedrag bedraagt sowieso € 250,- per order. Frustr8tor bepaalt de keuze van het vervoermiddel.
7.2 De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na aankomst van de expediteur de lossing van zaken genoemd in lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de expediteur in acht te nemen.
7.3 Indien levering geschiedt af magazijn, dan geschiedt de levering door het laden van de zaken op een door de wederpartij gekozen vervoermiddel. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt slaat Frustr8tor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op.
7.4 Het bepaalde in lid 1 en 3 van dit artikel vindt geen toepassing indien bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, sprake is van een internationale levering met haar eigen regime, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Free On Board. Voor internationale leveringen hanteert Frustr8tor, tenzij anders overeengekomen, de Incoterms 2000 met de bij deze Incoterms 2000 behorende respectieve regimes.

Risico
Artikel 8
8.1 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 1 zijn de zaken voor risico van Frustr8tor tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 7 lid 2. Bij lossing van de zaken gaat het risico van de zaken over op de wederpartij.
8.2 Het lossen als genoemd in artikel 7 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien het lossen feitelijk door Frustr8tor geschiedt.
8.3 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 3 zijn de zaken voor risico van Frustr8tor tot het moment van laden door de wederpartij. Na het laden van de zaken gaat het risico van de zaken over op de wederpartij. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt slaat Frustr8tor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op.
8.4 Het laden als genoemd in artikel 7 lid 3 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien het laden feitelijk door Frustr8tor geschiedt.
8.5 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 4 gaat het risico van de zaken over van Frustr8tor op de wederpartij conform het regime van de Incoterms 2000, tenzij anders overeengekomen.

Verplichtingen van de wederpartij
Artikel 9 Zichtbare tekortkomingen
9.1 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 7 lid 1 dan dient de wederpartij zichtbare tekorten in de hoeveelheid afgeleverde zaken of zichtbare beschadigingen van de zaken direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.
9.2 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1, bij wijze van aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de controle als bedoeld in lid 1 van dit artikel te doen uitvoeren binnen 48 uur nadat die derde de zaken voor de wederpartij heeft ontvangen en dient de wederpartij een tekortkoming als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen 48 uur na ontvangst door de derde van de zaken aan Frustr8tor schriftelijk mede te delen. De wederpartij doet alsdan gemotiveerd schriftelijk opgave van de zichtbare tekortkoming en voegt daarbij tevens bewijsstukken van de zichtbare tekortkoming.
9.3 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 7 lid 3 dan dient de wederpartij zichtbare tekorten in de hoeveelheid afgeleverde zaken of zichtbare beschadigingen van de zaken direct aan Frustr8tor schriftelijk mede te delen.
9.4 De wederpartij blijft ook na een melding als bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2, artikel 9 lid 3 verplicht tot betaling van de geleverde zaken.
9.5 Indien een melding als bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 9 lid 3 uitblijft dan wel niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht van de wederpartij een dergelijke melding te doen aan Frustr8tor. Alsdan kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De wederpartij heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingrecht jegens Frustr8tor te beroepen. Ook vervalt alsdan een eventueel recht vermindering van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel recht de overeenkomst te ontbinden.

Overige tekortkomingen
Artikel 10
10.1 Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, anders dan bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 9 lid 3, kan jegens Frustr8tor niet worden gedaan indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering van de zaken aan Frustr8tor is medegedeeld. Het beroep dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden. De wederpartij doet alsdan gemotiveerd schriftelijk opgave van de tekortkoming en voegt daarbij tevens bewijsstukken van de tekortkoming.
10.2 Indien de wederpartij aan Frustr8tor klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Frustr8tor zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. In het geval de klachten ongegrond blijken te zijn, komen de kosten die Frustr8tor daarvoor heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij. De gegrondheid van de klachten is ter uitsluitende beoordeling van Frustr8tor.
10.3 De wederpartij blijft ook na een melding als bedoeld in artikel 10 lid 1 verplicht tot betaling van de geleverde zaken.
10.4 Indien een melding als bedoeld in artikel 10 lid 1 uitblijft dan wel niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht van de wederpartij een dergelijke melding te doen aan Frustr8tor. Alsdan kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De wederpartij heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingsrecht jegens Frustr8tor te beroepen.
Ook vervalt alsdan een eventueel recht vermindering van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel recht de overeenkomst te ontbinden.

Aansprakelijkheid voor geleverde zaken
Artikel 11
11.1 Met betrekking tot de geleverde zaken waarvan tijdig is gereclameerd is Frustr8tor uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de wederpartij en uitsluitend in de navolgende gevallen:
- in het geval door Frustr8tor een garantie is verstrekt, voor zover dit uit die garantie blijkt;
- bij opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van Frustr8tor.
11.2 De aansprakelijkheid van Frustr8tor is in ieder geval beperkt tot maximaal 100% van het factuurbedrag met betrekking tot de specifieke geleverde zaak.
11.3 De wederpartij vrijwaart Frustr8tor van alle aansprakelijkheidsstellingen door derden naar aanleiding van met Frustr8tor gesloten overeenkomsten, en derhalve van alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens Frustr8tor, uit welke hoofde dan ook, daarin mede maar niet enkel inbegrepen aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. BW, of anderszins. De wederpartij vrijwaart Frustr8tor tevens voor alle kosten die Frustr8tor maakt voor juridische bijstand in dit verband.

Levertijd
Artikel 12
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Frustr8tor opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW.
12.2 Frustr8tor is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij wegens overtreding van een fatale levertijd.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten, recht van retentie en reclame
Artikel 13
13.1 Het is de wederpartij niet toegestaan om op het overeengekomen bedrag een korting toe te passen of het overeengekomen bedrag te verrekenen met eventueel door Frustr8tor aan de wederpartij te betalen bedragen.
13.2 Betaling vindt direct plaats in de webshop www.frustr8tor.nl via telebankieren of binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Voor via internet gesloten overeenkomsten kan Frustr8tor een kortere fatale betalingstermijn bedingen.
13.3 Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen, dan is hij jegens Frustr8tor wettelijke handelstransactierente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag vanaf datum in verzuim alsmede de volledige door Frustr8tor gemaakte buitengerechtelijke incassokosten welke worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
13.4 De wederpartij is jegens Frustr8tor (ook) sowieso in verzuim indien:
- de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel om het faillissement van de wederpartij is verzocht;
- aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend dan wel de wederpartij om surséance van betaling verzoekt;
- op door Frustr8tor geleverde of te leveren zaken beslag wordt gelegd;
13.5 Indien de wederpartij betalingen aan Frustr8tor verricht op de openstaande facturen, komen de betalingen eerst in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens op de wettelijke handelstransactierente en vervolgens op het openstaande factuurbedrag. Indien er meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, worden betalingen ter keuze van Frustr8tor toegerekend aan de openstaande facturen.
13.6 Frustr8tor is gerechtigd een recht van retentie uit te oefenen op de zaken van de wederpartij welke Frustr8tor onder zich houdt. Dit recht van retentie strekt zich mede uit tot de wettelijke handelstransactierente en de volledige buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de verbeurde boetes als bedoeld in artikel 14 lid 2.
13.7 Frustr8tor is gerechtigd een recht van reclame uit te oefenen op de zaken welke aan de wederpartij zijn afgeleverd. Door uitoefening van het recht van reclame wordt de overeenkomst ontbonden en eindigt het recht van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Artikel 14
14.1 Alle door Frustr8tor geleverde zaken blijven eigendom van Frustr8tor totdat de wederpartij alle openstaande facturen alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes aan Frustr8tor heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud van Frustr8tor strekt zich derhalve ook uit op wel betaalde zaken, indien overige facturen alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes onbetaald blijven.
14.2 In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Frustr8tor niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Frustr8tor gerechtigd de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die de zaken voor de wederpartij onder zich houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Frustr8tor hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Frustr8tor een boete verbeurt van 1% van het totale bedrag aan openstaande facturen voor iedere dag dat de wederpartij jegens Frustr8tor in gebreke blijft de zaken af te geven.
14.3 De wederpartij is verplicht aan afnemers van de wederpartij mede te delen dat op de geleverde zaken ten behoeve van Frustr8tor een verruimd eigendomsvoorbehoud rust. De wederpartij is tevens verplicht met de afnemers van de wederpartij overeen te komen dat de afnemers het verruimde eigendomsvoorbehoud Frustr8tor zullen respecteren.
14.4 Tot zekerheid van de betaling van al hetgeen Frustr8tor van de wederpartij te vorderen heeft, vestigt de wederpartij ten behoeve van Frustr8tor, voor zover nodig bij voorbaat, een stil pandrecht op alle door Frustr8tor geleverde zaken.

Bevoegde rechter
Artikel 15
15.1 Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van offertes, overeenkomsten of leveringen tussen Frustr8tor en de wederpartij mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Frustr8tor.
15.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Frustr8tor bevoegd om de in lid 1 van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar normale regels van competentie bevoegde rechter.

Rechtskeuze, toepasselijk recht
Artikel 16
16.1 Op elke overeenkomst tussen Frustr8tor en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, uitgesloten.
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.